Projects

O F E R T A

Klauzula informacyjna Na   podstawie   art.   13   ust.   1   i   ust.   2   oraz   art.   14   ust.   1   i   ust.   2   Rozporządzenia   Parlamentu   Europejskiego   i   Rady   (UE)   2016/679   z   dnia   27   kwietnia   2016   r.   w   sprawie ochrony   osób   fizycznych   w   związku   z   przetwarzaniem   danych   osobowych   i   w   sprawie   swobodnego   przepływu   takich   danych   oraz   uchylenia   dyrektywy   95/56/WE, dalej   jako   "RODO",   stosowanego   od   25   maja   2018   r.   informujemy   Państwa   o   sposobie   i   celu,   w   jaki   sposób   przetwarzamy   Państwa   dane   osobowe,   dalej   jako "dane" a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych. 1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i z kim można się skontaktować? Administratorem Państwa danych jest Techniczno-Handlowa Obsługa Rolnictwa Toral Sp. z o.o., dalej jako "Administrator", z którą można się skontaktować: §  pisemnie, kierując korespondencję pod adres: Techniczno-Handlowa Obsługa Rolnictwa Toral Sp. z o.o.  ul. Poznańska 65, 63-800 Gostyń, §  telefonicznie, pod numerem 65 575-16-05, §  e-mailowo, pod adresem: biuro@toral.com.pl<mailto:biuro@toral.com.pl> 2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest: art.   6   ust.   1   lit.   a   RODO   -   w   przypadku   wyrażenie   przez   osobę   zgody   na   otrzymywanie   informacji   handlowych,   art.   6   ust.   1   lit.   b   RODO   -   w   przypadku,   gdy przetwarzanie   jest   niezbędne   do   wykonania   umowy,   której   stroną   jest   osoba,   której   dane   dotyczą,   lub   do   podjęcia   działań   na   żądanie   osoby,   której   dane   dotyczą, przed zawarciem umowy, art. 6 ust. 1 lit. c RODO - w przypadku, gdy przetwarzanie   jest   niezbędne   do   wypełnienia   obowiązku   prawnego   ciążącego   na   administratorze,   art.   6   ust.   1   lit.   f   RODO   -   w   przypadku,   gdy   przetwarzanie   danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub strony trzeciej. 3. Cel przetwarzania danych osobowych: §  realizacja czynności  zawarcia  i wykonania umowy, w tym rozpatrywania reklamacji oraz dokonywania rozliczeń w czasie trwania umowy lub do ich zakończenia, §    wykonywanie    obowiązków    prawnych    na    podstawie    powszechnie    obowiązujących    przepisów    prawa,    w    tym    ustawy    o    ochronie    osób    i    mienia,    przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości dotyczących m.in.. wystawiania i przechowywania faktur VAT oraz innych dokumentów księgowych, §  wysyłanie informacji handlowych, prowadzenie kampanii reklamowych i innych działań marketingowych, §      tworzenie   na   wewnętrzne   potrzeby   zestawień,   analiz   i   statystyk   w   czasie   trwania   umowy,   a   po   jej   zakończeniu   przez   okres   przedawnienia   roszczeń   wynikających z umowy, §  ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń wynikających z umowy przez okres ich przedawnienia, §  weryfikacja wiarygodności płatniczej przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu tej lub kolejnej umowy, sprzedaży, §  sprzedaż produktów. 4. Komu możemy przekazywać dane? Dane   mogą   być   udostępniane   innym   odbiorcom   w   celu   wykonania   umowy   z   Państwem,   w   celu   wykonania   ciążącego   na   Administratorze   obowiązku   prawnego,   w oparciu o Państwa zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej. *   osobom upoważnionym przez Administratora - pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, *   podmiotom przetwarzającym - którym Administrator zleci czynności wymagające przetwarzania danych, *      innym   odbiorcom   danych   -   np.   kurierom,   bankom,   ubezpieczycielom,   kancelariom   prawnym,   hostingodawcom,   biurom   rachunkowym,   dostawcom   systemów mailingowych. 5. Czy Państwa dane zostaną przesłane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)? Dane mogą być przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej ("państwa trzecie"): §      jeżeli   jest   to   niezbędne   do   wykonania   umowy   zawartej   pomiędzy   Państwem   a Administratorem   lub   do   podjęcia   działań   przed   zawarciem   takiej   umowy   w   celu   jej zawarcia, §  w ramach korzystania przez Administratora z infrastruktury informatycznej (chmura obliczeniowa, poczta elektroniczna). Obecnie Administrator nie planuje przesyłać  Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. 6. Jak długo będą przetwarzane (przechowywane) Państwa dane? Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3, tj. §      w   zakresie   realizacji   zawartej   z   Administratorem      umowy,   do   czasu   zakończenia   jej   realizacji,   a   po   tym   czasie   przez   okres   wymagany   przez   przepisy   prawa   lub dla realizacji ewentualnych roszczeń, §  w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Administratorze, §      w   zakresie   przetwarzania   realizowanego   wyłącznie   w   oparciu   o   zgodę,   do   czasu   niezwłocznego   usunięcia   danych,   realizowanego   w   oparciu   o   zgłoszone   przez Państwa żądanie, §      do   czasu   wypełnienia   prawnie   uzasadnionych   interesów   Administratora,   stanowiących   podstawę   tego   przetwarzania   lub   do   czasu      wniesienia   przez   Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych. 7. Jakie prawa przysługują Państwu, aby dane były odpowiednio chronione? Mają Państwo prawo: *   żądania udostępniania swoich danych osobowych, *   ich sprostowania, *   usunięcia, *   ograniczenia przetwarzania, *   wniesienia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych osobowych, *   przenoszenia danych osobowych; *      wycofania   zgody   na   przetwarzania   danych   osobowych   w   dowolnym   momencie   bez   wpływu   na   zgodność   z   prawem   przetwarzania,   którego   dokonano   na podstawie zgody przed jej wycofaniem, *   wniesienia skargi do organu nadzoru, jeśli Państwo uznają, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy, w tym RODO. 8. Czy mają Państwo obowiązek dostarczyć dane? Podanie   przez   Państwo   danych   osobowych   jest   warunkiem   wykonania   wnioskowanych   czynności   lub   zawarcia   i   realizacji   umowy.   W   przypadku   niepodania   danych osobowych   takich   jak   imię,   nazwisko,   adres   zamieszkania,   adres   dostawy,   numer   telefonu   Administrator   nie   będzie   w   stanie   zrealizować   Państwa   zamówienia. Podanie danych ma charakter dobrowolny. 9. W jakim stopniu korzystamy z automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania? Firma nie korzysta z automatycznego podejmowania decyzji, w tym z profilowania.